0

دیپ بایت و درمان ارتودنسی

19

دیپ بایت، که تحت عنوان اوربایت افزایش یافته نیز شناخته می شود، شایع ترین مال اکلوژنی است که هم در کودکان و هم در افراد بزرگسال مشاهده می شود. گرچه ممکن است به نظر برخی افراد دیپ بایت چیزی بیشتر از یک فاکتور زیبایی نباشد که لبخند را تحت تأثیر قرار می دهد، اما دیپ بایت چیزی بیشتر از این است، و اگر درم...