0

اپن بایت و درمان آن – بخش اول

1

اپن بایت نوعی مال اکلوژن است که در آن وقتی دهان بسته می شود و دندان ها روی یکدیگر قرار می گیرند، تعدادی از دندان ها به خوبی با یکدیگر در ارتباط نیستند، که اغلب در دوره عبور از دندان های شیری به دندان های دائمی اتفاق می افتد. این مشکل اغلب به صورت خود به خود اصلاح می شود و معمولاً تا دوران بزرگسالی ا...