نوشته‌ها

شکست درمان ریشه یا عصب کشی

/
درمان ریشه زمانی شکست می خورد که درمان اصلی همه عفونت را حذف نمی کند، یا دندان دوباره عفونی می شود. عفونت دندان عصبکشی شده چگونه درمان میشود؟