0

سینوس دندان

0

  سینوس دندان چیست؟ سینوس دندان مجرایی غیر عادی است که منشاء آن آبسه دندانی است که برای مدت زمانی طولانی باقی مانده است. آبسه دندان می تواند ناشی از نکروز یا مرگ (از دست رفتن) دندان باشد. مایع موجود در سینوس از دو طریق می تواند رو به بیرون راه پیدا کند: سینوس دنداندرون دهان (سینوس درون دهانی...