0

فضا نگهدار دندان

فضا نگهدار دندان

فضا نگهدار چیست و چرا استفاده از آن ضروری است؟ مدیریت فضا عبارت است از نظارت دقیق و با دقت رشد اکلوژن در طول مراحل رشد دندان های شیری و نیز دوره واسط دندانی. دندان های شیری نقش بسیار مهمی در روند رشد دندان های دائم کودکان دارند. این دندان ها در رشد ماهیچه ها و فک نیز سهم دارند و به هدایت دندان های د...