0

عادت ناخن جویدن و آسیب دندان

0

عادت ناخن جویدن جویدن ناخن، که در پزشکی تحت عنوان “اونیکوفاژیا” شناخته می شود، عادتی است که تقریباً بین یک چهارم تا یک سوم کودکان و تقریباً نیمی از نوجوانان شایع است. رفتارهای غیر ارادی همیشه هم تأثیر منفی روی سلامت فیزیکی فرد ندارند، اما این یکی قطعاً می تواند بسیار مضر باشد. علاوه بر آ...