0

نیفتادن دندان شیری کودکان

0

  آیا به خاطر دارید در دوران کودکی با لق شدن یکی از دندان هایتان امیدوار بودید با افتادن آن می توانید منتظر باشید پری دندان برای شما هدیه بیاورد؟ در اکثر کودکان، تمام دندان های شیری تا اوایل نوجوانی می افتند و دندان های دائم جایگزین آنها می شوند. (دندان های عقل بعداً در می آیند، در حدود 17 تا 2...