0

دندان های ناتال و نئوناتال

1

دندان ناتال و نئوناتال چیست؟ دندان های ناتال دندان هایی هستند که هنگام تولد در دهان نوزاد وجود دارند و دندان های نئوناتال دندان هایی هستند که ظرف یک ماه نخست پس از تولد، در دهان نوزاد بیرون می آیند. بیرون آمدن پیش از موعد دندان ها در هنگام تولد یا خیلی زود پس از تولد، با تصورات غلط بسیاری همراهی است...