0

لبخند لثه ای یا گامی اسمایل

لبخند لثه ای

لبخند لثه ای که دندانپرشک ها آن را تحت عنوان “گامی اسمایل” می شناسند، زمانی اتفاق می افتد که وقتی فرد لبخند می زند حجم زیادی از لثه های بالای دندان ها دیده می شود. بیمارانی که به دندانپزشک مراجعه می کنند و از لبخند لثه ای خود ناراضی هستند، ابراز می دارند که لبخند لثه ای باعث می شود آنها ...