0

کجی و نامرتبی و شلوغی دندان ها

0

به دلایل مختلفی ممکن است دندان های برخی افراد به شکلی کج، روی هم رفته، یا چرخیده رشد کنند. دهان این افراد نسبت به تعداد و اندازه دندان های آنها کوچکتر است، در نتیجه دندان های آنها نمی توانند به صورت صاف به درستی کنار یکدیگر رشد کنند و به صورت کج و در حالی رشد می کنند که روی یکدیگر همپوشانی دارند. در...